Ban giám đốc điều hành

Hoàng Văn Long

Tổng Giám Đốc

Ông Hoàng Văn Long sinh năm 1981 là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần DAMAC GLS kể từ ngày 30/05/2018.

Nguyễn Khánh Toàn

Giám đốc điều hành

Ông Nguyễn Khánh Toàn sinh năm 1979 là Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần DAMAC GLS kể từ ngày 01/10/2018.