Giá trị cốt lõi

Giá trị cốt lõi

Quy tắc làm việc trong Damac là theo kế hoạch đã được hoạch định. Từng cá nhân, phòng ban và công ty đều phải có kế hoạch làm việc của tuần, tháng, quý  và năm. Việc lập kế hoạch là một bước quan trọng để xây dựng bản đồ thànhcông cho từng cá nhân và cả tổ chức.


Hành động Quyết liệt, Mạnh bạo để thực hiện những mục tiêu đề ra


Khuyến khích sự Sáng tạo của từng cá nhân trong công ty để tạo ra sự phát triển bứt phát.