Công bố thông tin

DAMAC-CBTT QUYẾT ĐỊNH SỐ 1123/QĐ-CTHNA VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 1122/QĐ-CTHNA NGÀY 14/10/2022 CỦA CỤC THUẾ TỈNH HÀ NAM (KSH NHẬN NGÀY 17/11/2022)

17/11/2022

DAMAC-CBTT QUYẾT ĐỊNH SỐ 1123/QĐ-CTHNA  VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 1122/QĐ-CTHNA NGÀY 14/10/2022 CỦA CỤC THUẾ TỈNH HÀ NAM (KSH NHẬN NGÀY 17/11/2022)

Tải tài liệu tại đây