Công bố thông tin

DAMAC - CBTT VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ VỀ VIỆC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC (VỀ VIỆC MUA CỔ PHẦN PHÁT HÀNH RIÊNG LẺ) SỐ 07/KSH/HDVT NGÀY 03/10/2014 CỦA ÔNG TRẦN ĐỨC HÒA

10/03/2023

DAMAC - CBTT VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ VỀ VIỆC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC (VỀ VIỆC MUA CỔ PHẦN PHÁT HÀNH RIÊNG LẺ) SỐ 07/KSH/HDVT NGÀY 03/10/2014 CỦA ÔNG TRẦN ĐỨC HÒA

Tải tài liệu tại đây