Năm 2018

CBTT CV xin gia hạn nộp BCTC niên độ 2019

14/12/2018

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH công bố thông tin về việc xin gia hạn nộp Báo cáo tài chính niên độ 2019

Tải tài liệu tại đây