Năm 2018

CBTT đơn xin từ nhiệm Ban kiểm soát

30/11/2018

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH công bố thông tin:

Ngày 30/11/2018 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH nhận được đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát của Bà Vũ Thanh Vân. Bà Vũ Thanh Vân xin từ nhiệm kể từ ngày 01/12/2018. Công ty sẽ thông báo tới Hội đồng cổ đông và bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Tải tài liệu tại đây