Năm 2018

CBTT NQ HĐQT số 1012/2018/KSH-HĐQT

10/12/2018

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1012/2018/NQ-HĐQT thông qua chủ trương đầu tư tại Công ty TNHH thương mại xăng dầu Đại Việt.

Tải tài liệu tại đây