Năm 2018

CBTT NQ HĐQT số 1512/2018/NQ-HĐQT

17/12/2018

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quan trị số 1512/2018/NQ-HĐQT thông qua chủ trương đầu tư tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Vạn Cát

Tải tài liệu tại đây