Năm 2018

KSH: CBTT CV chấp thuận UBCKNN về gia hạn nộp BCTC niên độ 2019

21/01/2019

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH công bố thông tin Công văn chấp thuận của Uỷ ban chứng khoán nhà nước về việc chấp thuận gia hạn nộp BCTC niên độ 2019

Tải tài liệu tại đây