Năm 2018

QĐ về việc chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần của Công ty tại 2 Công ty liên kết Gia Huy và thịnh Vượng

17/11/2018

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH công bố thông tin:

Quyết định của Hội đồng quản trị số 1611/2018/QĐ-HĐQT. Theo đó, Công ty có chủ trương chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần của Công ty tại Công ty CP Đầu tư và Phát triển nông lâm nghiệp Thịnh Vượng và Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đầu tư Gia Huy. Giao cho Tổng Giám đốc thực hiện tìm kiếm đối tác và hoàn thành các thủ tục theo đúng quy định của pháp luật.

Tải tài liệu tại đây