Năm 2018

KSH - CBTT Nghị quyết HĐQT thông qua giao dịch với Bên có liên quan

28/12/2018

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 2812/2018/NQ-HĐQT về việc thông qua giao dịch với Bên có liên quan là Công ty TNHH ACE.LK

Tải tài liệu tại đây